Atatürk Resmi
EDUCATIONE
An international peer-reviewed journal
MENU
About / Hakkında

 

International Peer-reviewed Journal/ Uluslararası Hakemli Dergi

 

 

EDUCATIONE Dergisi; öğrenme, öğretme, eğitim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili güncel ve özgün çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.  Dergi, öğrenme ile ilgili anlayışın genişletilmesine katkı yapan bilimsel bilginin üretimi, iletişimi ve yayınımı yoluyla eğitim uygulamalarında etki yaratmayı amaçlamaktadır. Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmaların kabul edildiği dergi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. EDUCATIONE Dergisi, açık erişim politikası izlemekte ve elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalardan başvuru, değerlendirme ve yayınlanma aşamalarında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

EDUCATIONE is an international peer-reviewed journal in which current and original studies on learning, teaching, education and teacher training are published. The journal aims to make an impact in educational practices through the production, communication and dissemination of scientific knowledge that contributes to broadening the understanding of learning. The journal, which accepts scientific studies in Turkish and English, is published twice a year, in Spring and Fall. EDUCATIONE follows an open access policy and is published online. No fee is charged for the studies submitted to the journal at the stages of submission, evaluation and publication.

 

Amaç & Kapsam

EDUCATIONE Dergisinin amacı eğitim bilimleri alanlarında özgün ve nitelikli araştırmalarının paylaşılarak ilgili alanlardaki problemlere çözüm önerileri getirmek ve bu alanlardaki mevcut literatüre katkıda bulunmaktır. 

EDUCATIONE Dergisinde yer alan bölümler aşağıdaki gibi sınıflanmaktadır:

 • Ampirik Araştırma
 • Kavramsal Araştırma
 • Örnek Olay Çalışması
 • Derleme
 • Görüş
 • Geçmişe Bakış
 • Editöre Mektup
 • Kısa Rapor
 • Kitap İncelemesi

Aşağıdaki alanlarda ve konu başlıklarındaki çalışmalar davet edilmektedir:

 • Öğretim programları ve öğretim
 • Program geliştirme ve değerlendirme
 • Eğitimde yeni yaklaşımlar / yöntemler / uygulamalar
 • Eğitim uygulamaları
 • Yetişkin eğitimi
 • Eğitim yönetimi / politikası / planlaması
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme
 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
 • Öğretmen eğitimi (hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitimi uygulamaları)
 • Eğitimde teknoloji kullanımı

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar, içerik ve format bakımından uygun olmaması durumunda editör veya editör kurulu tarafından reddedilir/yazarlara geri gönderilir.

Aim & Scope

The aim of the EDUCATIONE is to share original and qualified research in the fields of educational sciences and to offer solutions to the problems in the related fields and to contribute to the existing literature in this field.

EDUCATIONE welcomes the following types of submissions:

Empirical Research
Conceptual Research
Case Studies
Literature Review
Viewpoint
Historical View
Letter to the Editor
Short Report
Book Review

In the the following fields:

 • Curriculum and instruction
 • Program development and evaluation
 • New approaches/methods/practices in education
 • Educational practices
 • Adult education
 • Educational administration/policy/planning
 • Measurement and evaluation in education
 • Psychological counselling and guidance
 • Teacher traning (pre-service/in-service teacher training practices)
 • Use of technology in education

The manuscripts submitted to the EDUCATIONE are rejected or sent back by the editor or the editorial board if the format and content is not suitable.

Açık Erişim Politikası

EDUCATIONE açık erişim sağlama politikasını benimsemektedir: Açık erişim bilginin küresel değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. EDUCATIONE aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda EDUCATIONE editör kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.

Open Access Policy

EDUCATIONE adopts open access policy. Open access to information benefits the humanity as it improves the global value of information. EDUCATIONE also supports the Budapest Open Access Initiative that was signed on September 12, 2012. Thus, the open access policies adopted by the editorial board of EDUCATIONE can be found at http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations.

Sponsorluk ve Reklam

EDUCATIONE yayın politikaları kapsamında sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak EDUCATIONE'nin amaçları doğrultusunda web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel ve eğitsel etkinlikler duyurulabilir.

Sponsorsip and Advertising

As part of its publication policies, EDUCATIONE does not accept sponsorship or advertisements. However, the journal can make announcements on its web page about non-profit scientific and educational events.

Yayın Dili 

EDUCATIONE Dergisinde Türkçe ve İngilizce bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Türkçe hazırlanan çalışmaların genişletilmiş İngilizce özet bölümü de içermesi gerekmektedir.

Publication Language

Turkish and English studies are published in the EDUCATIONE The studies prepared in Turkish should include an extended English abstract.
 

Yayın Süreci

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların ön kontrol, değerlendirme ve yayın süreci 4-6 hafta sürmektedir. 

Publication Process

The pre-control, evaluation and publication process of the studies submitted to EDUCATIONE lasts 4-6 weeks.

Yazım ve Yayın İlkeleri

EDUCATIONE Dergisinde çift körleme tekniği uygulanmaktadır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması ve hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazar tarafından EDUCATIONE Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla makalenin yüklenmesi yayımlanması için başvuru olarak kabul edilir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
EDUCATIONE Dergisinde yayımlanan/yayımlanacak yazıların, evrensel ve ülkemiz hukuk sistemine uygunluğu, intial ve etik kurallar dahil, şekil ve içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir. Bu konuda EDUCATIONE Dergisi yasal sorumluluk kabul etmez. Yazının makale sistemine yüklenmesi ile yazar(lar) bunu kabul etmiş sayılırlar. Derginin makale takip sistemine çalışma yüklendiği andan itibaren çalışmanın içeriğinden doğacak maddi manevi bütün yasal sorumlulukların yazarlara ait olduğu yazarlarca kabul edilmiş sayılır. EDUCATIONE Dergisine gönderilen yazılarda dergi hakemleri, editörleri gerekli görülmesi halinde düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar editör kurulu tarafından biçim ve şekil özellikleri ile kapsam bakımından incelenir. Gerekli şartları taşımayan çalışmalar düzeltme yapılmak üzere ilgili yazarlara geri gönderilirken uygun bulunan çalışmalar değerlendirme sürecine alınır.

Bilimsel değerlendirme sürecine giren makaleler, alanında uzman iki hakeme gönderilir.

Değerlendirme sürecindeki makaleler,

 • Her iki hakem tarafından “yayımlanabilir” raporu verildiği takdirde yayımlanır.
 • Hakemlerden biri ya da her ikisinin “düzeltilerek yayımlanabilir” raporu vermesi durumunda ilgili çalışma hakem/hakemlerin belirtmiş olduğu düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderilir.
 • Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “yayımlanamaz” raporu vermesi durumunda ilgili çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir ve bu hakemin raporu doğrultusunda değerlendirme süreci şekillendirilir.
Writing and publication policies
 
EDUCATIONE uses double-blind peer review technique.The studies submitted to the EDUCATIONE should not have been previously published and should not be in the process of evaluation in another journal. The authors assume full responsibility for this issue.The submissions are reviewed by the editorial board in terms of form and shape properties. While the studies that do not possess the requisite qualification are sent back to authors, the evaluation process is started for the ones approved by the editorial board.
The studies which are in the process of evaluation are sent to at least two independent reviewers in the relevant field. While assigning reviewers, both double-blind review and external review process are followed. Special attention is paid to the fact that the reviewers are not from the same institution as the author (s) who submitted the study.In line with the double-blind peer review, the identities of the reviewers and the author (s) are hidden from each other. Signs that may reveal the identity of the reviewer or author (s) are hidden. The documents submitted by the author (s) and reviewers are subject to preliminary review by the editorial board and the traces on the documents are removed.
 
After the Article Evaluation Process, the studies are;
 • published if both reviewers report "CAN BE PUBLISHED".
 • sent back to authors for making revisions stated by reviewer/s if one or both of the reviewers report "CAN BE PUBLISHED WITH REVISION".
 • sent to the third reviewer if one of the reviewers reports "CAN NOT BE PUBLISHED" and evaluation process is carried out based on the report of this reviewer.

 

 

Çalışmaların Geri Çekilmesi

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar hakem ataması (ön kontrol aşamasında) yapılmadan önce geri çekilebilir. Çalışmalarını geri çekmek isteyen yazarların makale geri çekme formunu doldurarak sisteme yüklemesi gerekmektedir. Aksi halde makale değerlendirme süreci devam edecek, çalışmaların geri çekilmesine izin verilmeyecektir. 

Withdrawal of Studies

Studies submitted to educatıonecan be withdrawn before the referee assignment (in the pre-control phase) is made. Authors who wish to  withdraw their studies are required to fill out the article withdrawal form and upload it to the system. Otherwise, the article evaluation process will continue and studies will not be allowed to be withdrawn.

Yayımlanan Çalışmalarda Düzeltme İşlemleri

Yazarlar, EDUCATIONE Dergisi tarafından yayımlanan çalışmalarında ilgili sayının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde küçük düzeltmeler (yazım-imla vb.) yapma hakkına sahiptir. Bu süre dışında herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

Revision Procedures in Published Studies

Authors have the right to make minor corrections within 5 (five) days from the date of publication of the relevant issue. Any changes are not allowed outside of this period.

Telif Hakkı Devri

Yayınlanmak üzere EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş özgün çalışma niteliği taşımalıdır.

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, değerlendirme için gönderimle birlikte çalışmalarının telif hakkını EDUCATIONE Dergisine devretmek zorundadır. EDUCATIONE Editör Kurulu makalenin yayımlanması konusunda yetkili kılınır.

EDUCATIONE Dergisine çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form taranarak sistem üzerinden çalışma gönderim aşamasında dosya yükleme seçeneği ile yüklenmelidir. 

Copyright Transfer

The manuscripts submitted to EDUCATIONE for evaluation should be original studies that were not published before or not submitted to anywhere else for publication.

Authors who submit their studies to EDUCATIONE should acknowledge that they have to transfer the copyright of their studies to the journal. The editorial board of the journal is authorized to publish the study.

Those authors who will submit their studies to EDUCATIONE have to fill in the "Copyright Transfer Form". Wet signature is required. The signed form should be scanned and uploaded to the system via file upload option while submitting their manuscripts to the journal.

İntihal Denetimi

EDUCATIONE Dergisine gönderilen çalışmaların İntihal denetimi Turnitin, iThenticate veya https://intihal.net/ yazılımları aracılığıyla gerçekleştirilir. Her çalışmanın yazılımlar aracılığıyla ortaya çıkan eşleşmeleri derinlemesine incelenerek gönderme ve atıfı doğru olan eşleşmeler ayıklanır. Ayıklama sonucunda kalan eşleşmeler incelenerek hatalar tespit edilir ve yayın kurulu için raporlaştırılır. Yayın kurulu her çalışmanın intihal denetim raporu ışığında çalışma hakkında nihai kararını verir. Raporda yer alan hataların yazarlar tarafından düzeltilmesi istenebilir veya çalışma reddedilebilir.

Plagiarism Check

The plagiarism detection of the manuscripts submitted to EDUCATIONE is made by Turnitin, iThenticate and https://intihal.net/ softwares. The matches found in each study after plagiarism detection are analysed in detail and those matches with correct reference and cross-reference are sorted. In the next step, the mistakes in the remaining matches are determined and reported to the editorial board. The board, then, makes a final decision in the light of the plagiarism detection report. The author(s) may be asked to correct the mistakes listed in the report or the study may be rejected.

Erken Görünüm

EDUCATIONE Dergisi güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

Early View

EDUCATIONE values the dissemination of up-to-date and original information. Therefore, those manuscripts that are accepted after the review process and whose process for publication is over are published electronically as early release. Later, these manuscripts are given page numbers and published in the volume and issue found suitable by the editorial board. The manuscripts in the early release may not be the final version to be seen in the normal issue. Minor editing may be done on the final version to be published.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

EDUCATIONE Dergisi yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz verilmesini zorunluluk olarak görmektedir.  Bu kapsamda her çalışma kabul edildikten sonra kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir.

Kabul edilen çalışmaların kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü APA Kaynak Gösterme Kuralları 7. sürümünde yer alan usül ve esaslara göre düzenlenir.

Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Metin içi göndermelerin atıfları kontrol edilir. Eksik olanlar yazarlardan talep edilir, hatalı olanlar düzeltilir.

Not: Kaynak gösterme usul ve esasları makalenin yazım diline göre düzenlenmelidir.

References and Citation Control

EDUCATIONE, in accordance with its publication ethics, considers it to be an obligation for the accepted studies to have correct and complete references and attributions. Therefore, each study, after acceptance, is checked in terms of bibliography, referencing and attribution.

Bibliography is prepared according to the APA Referencing Style Guide 7th Edition.

The in-text references of the references given in the bibliography should be in line with rules and regulations, and mistakes are corrected.

Attributions of the in-text references are checked. The author(s) is asked to provide the missing ones, and the incorrect ones are corrected.

Note: The principles and procedures for citing references should be arranged according to the language of the article.

 

 

 

 

 

 

 

Eklenme tarihi : 2021-08-12 14:44:44
Son güncelleme : 2022-03-26 20:58:09